1. (Source: steelbison, via helgaandbear)

   
 2.  
 3.  
 4. (via lsaac)

   
 5.  
 6. dramatisecho:

  art // by sithzam - deviantart, website, facebook

  (via littlechien)

   
 7. Michelle Blade

   
 8. nevver:

  Return to Magenta, Florian Maier-Aichen

   
 9.  
 10.